Aviso Legal

O sitio Web https://asestelo.com/ é un dominio en Internet titularidade de Afonso González Sestelo, con domicilio social en Avenida de Castelao, Nº8, 2ºD, Santiago de Compostela.
Este aviso legal recolle as condicións xerais que rexen o acceso e o uso do presente sitio web, do que é titular Afonso González Sestelo.
O uso do sitio web implica a expresa e plena aceptación das presentes condicións xerais na versión publicada no momento en que o usuario acceda ao mesmo, sen prexuízo das condicións particulares que puidesen aplicarse a algúns dos contidos ou servizos concretos do sitio web.

 

Uso do portal. A páxina web https://asestelo.com proporciona o acceso a multitude de informacións, servizos, programas ou datos (en adiante, “os contidos”) en Internet pertencentes a Afonso González Sestelo e aos seus autorizados aos que o USUARIO poida ter acceso. O USUARIO asume a responsabilidade do uso do portal. A devandita responsabilidade esténdese ao rexistro que fose necesario para acceder a determinados servizos o contidos.

 

No devandito rexistro o USUARIO será responsable de aportar información veraz e lícita. O USUARIO comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos (por exemplo, servizos de chat, foros de discusión ou grupos de noticias) que se ofrecen a través do seu portal e con carácter enunciativo pero non limitativo, a non empregalos para (i) incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública; (ii) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apología do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos; (iii) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de https://asestelo.com, dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados; (iv) tentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes. Afonso González Sestelo resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e achegas que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resultasen adecuados para a súa publicación. En calquera caso, Afonso González Sestelo non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través dos foros, chats, ou outras ferramentas de participación.

 

Dereitos de propiedade intelectual e industrial. Afonso González Sestelo por sí ou como cesionario, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo: imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), titularidade de Afonso González Sestelo ou ben dos seus autorizados.

 

Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de Afonso González Sestelo. O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de Afonso González Sestelo poderá visualizar os elementos do portal e mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu computador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado no as páxinas de Afonso González Sestelo.

 

Política de privacidade. A seguinte política de privacidade establece a forma en que se van xestionar os datos personais que como persoa usuaria poida proporcionar a través deste sitio web de Afonso González Sestelo (www.asestelo.com). Antes de seguir navegando é recomendable que a lea xa que é imprescindible a súa aceptación no caso de que introduza datos persoais a través deste sitio web.

Nesta declaración de privacidade explicamos que datos persoais recompilamos neste sitio e como os utilizamos.

Advertir que os maiores de catorce anos poderán introducir os seus datos neste Web sen o consentimento previo dos seus pais ou titores. En caso dos menores de catorce anos requírese o consentimento dos seus pais ou titores para o tratamento dos seus datos persoais.

É preciso advertir que esta Política de Privacidade poderá variar en función de esixencias lexislativas ou de autorregulación, polo que se aconsella ás persoas usuarias que a visiten periodicamente.
Este sitio web cumpre cos requisitos en establecidos no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas (RGPD) así como na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal (LOPD), e ao Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro (Regulamento de desenvolvemento da LOPD).

 

Responsable do tratamento dos seus datos personais
Identidade do responsable: Afonso González Sestelo
NIF: 34873958-R
Enderezo: Avenida do Castelao, número 8, 2ºD. Santiago de Compostela – A Coruña

 

Os datos facilitados a través deste formulario, estarán situados nos servidores do propio Afonso González Sestelo e nos servidores de DINA HOSTING con domicilio social en rúa Rúa dás Salvadas, 41, 15705 Santiago de Compostela, A Coruña, empresa que proporciona o aloxamento do sitio web a Afonso González Sestelo. Ver política de privacidade de Dina Hosting (https://dinahosting.com/legal/proteccion-datos)

 

Finalidade coa que tratamos os datos personais. A finalidade da toma de datos é poder ofrecerlle unha ferramenta de comunicación e información respecto dos proxectos de Afonso González Sestelo.
Ao facilitar esta información, vostede dá o consentimento para que sexa recompilada, utilizada, xestionada e almacenada por Afonso González Sestelo, só como se describe no Aviso Legal e na presente Política de Privacidade.
Os datos persoais proporcionados conservaranse ata que o interesado solicite a súa supresión.

 

Dereitos do usuario. Vostede ten dereito a:

• Solicitar o acceso aos datos personais que nos proporcione.
• Solicitar a súa rectificación ou supresión.
• Solicitar a limitación do seu tratamento.
• Solicitar a portabilidade dos datos.

 

Como persoa interesada poderá acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos. En determinadas circunstancias, as persoas interesadas poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente Alfonso González Sestelo conservaraos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, as persoas interesadas poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. Afonso González Sestelo deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos, imperiosos, ou polo exercicio ou a defensa de posibles reclamacións. Como interesado, ten dereito a recibir os datos persoais que nos teña facilitado nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e a transmitilos a outro responsable do tratamento cando:

• O tratamento estea baseado no consentimento.
• Os datos foran facilitados pola persona interesada.
• O tratamento se efectúe por medios automatizados.

 

Ao exercer o seu dereito á portabilidade dos datos, terá dereito a que os datos persoais transmítanse directamente de responsable a responsable cando sexa tecnicamente posible.

As persoas interesadas tamén terán dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante a autoridade de control, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos, se considera que o tratamento de datos persoais que lle concirnen infrinxe o Regulamento.

Poderá exercer os seus dereitos de rectificación, limitación e supresión de datos mediante solicitude enviada ao correo electrónico [email protected] xunto coa fotocopia do DNI.

 

Exactitude e veracidade dos datos. Vostede garante e responde, en calquera caso, da exactitude, vixencia e veracidade dos datos persoais facilitados, e comprométese a mantelos debidamente actualizados e aceptará proporcionar información completa e correcta.

 

Cambios na política de privacidade. Afonso González Sestelo resérvase o dereito para modificar esta política para adaptala ás novidades lexislativas ou xurisprudenciais.

 

Exclusión de garantías e responsabilidade. Afonso González Sestelo non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

 

Modificacións. Afonso González Sestelo resérvase o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas no seu portal, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados no seu portal.

 

Ligazóns. No caso de que en https://asestelo.com/ dispuxésense ligazóns ou hipervínculos facía outros sitios da internet, Afonso González Sestelo non exercerá ningún tipo de control sobre os devanditos sitios e contidos. En ningún caso Afonso González Sestelo asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalgunha ligazón pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún de devanditos hipervínculos ou outros sitios da internet.
Igualmente a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

 

Dereito de exclusión. Afonso González Sestelo resérvase o dereito para denegar ou retirar o acceso a portal e/ou os servizos ofrecidos sen necesidade de preaviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso.

 

Xeralidades. Afonso González Sestelo perseguirá o incumprimento das presentes condicións así como calquera utilización indebida do seu portal exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

 

Modificación das presentes condicións e duración. Afonso González Sestelo poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen.

A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata debidamente publicadas, ou ata que sexan modificadas por outras.

 

Lexislación aplicable e xurisdición. A relación entre Afonso González Sestelo e o USUARIO rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase ao estipulado pola lei, chegando ao Xulgado e os Tribunais da lexislación española se fose necesario.